Kollektivavtal ger dig mer i plånboken

Kollektivavtalet har ett stort ekonomiskt värde för dig som medlem i Civilekonomerna. Vi har tillsammans med övriga Sacoförbunden förhandlat med arbetsgivarförbunden och träffat avtal om ett antal olika försäkringar och ekonomiska ersättningar. Dessa villkor ger dig ekonomisk trygghet under din karriär och kanske i synnerhet när du i olika situationer får ett inkomstbortfall.

 

Årlig lönerevision 

Utan kollektivavtal föreligger inte någon rätt till årlig lönerevision, eller något lönesamtal. Kollektivavtalet ger rätt till lönesamtal och reglerar hur processen kring lönerevisionen ska gå till.

Semestertillägg 

Semesterlönetillägget i samband med semesteruttag är generellt sett högre om det finns kollektivavtal än om kollektivavtal saknas.

Tjänstepension

Kollektivavtalet ger rätt till tjänstepension, vilket är värt mycket för den framtida ekonomiska tryggheten. Utan kollektivavtal saknas denna rätt. Kollektivavtalet är också en garanti för väldigt låga avgifter avseende tjänstepensionen, vilket gör att det samlade framtida värdet av tjänstepensionen sannolikt blir högre, eller mycket högre, än om samma summa pengar placerats utanför den kollektivavtalade tjänstepensionslösningen.

Övertidsersättning och restidsersättning

Det finns ingen lag som reglerar rätt till ersättning  för övertid eller restid. Kollektivavtal medför däremot att sådan rätt föreligger .

Föräldralön

Föräldrapenningen från Försäkringskassan motsvarar knappt 80 procent av inkomsten upp till ett lönetak om 10 prisbasbelopp (motsvarar 38 7507 kr/mån år 2019). De flesta kollektivavtalen ger rätt till kompletterande föräldralön vid föräldraledighet. Ersättningen utgör ca 10 procent av lönen under lönetaket och ca 90 procent av lönen över lönetaket. Avsikten är att ca 90 procent av lönen ska utgå (föräldrapenning och föräldralön sammanräknat). Under vilka förutsättningar, och hur länge, rätt till föräldralön föreligger, regleras i respektive kollektivavtal.

Sjuklön och sjukförsäkring

Sjuklönelagen ger rätt till sjuklön de första två veckornas sjukfrånvaro. Första dagen är dock en karensdag och ger ingen lön. Sjuklön från sjukdag 15 och framåt förutsätter att det finns kollektivavtal som reglerar detta. Utan kollektivavtal utges enbart sjukpenning från Försäkringskassan från sjukdag 15 och framåt. Den ger knappt 80 procent i ersättning upp till ett lönetak om 8 prisbasbelopp (motsvarar 31 000 kr/mån 2019). Kollektivavtalet ger rätt till sjuklön innebärande att arbetsgivaren betalar sjuklön avseende skillnaden mellan vad Försäkringskassan betalar ut, och upp till ca 90 procent av lönen. Detta gäller till och med sjukdag 90. 

Vid årslöner överstigande 8 prisbasbelopp ger den kollektivavtalade sjuklönen ca 90 procent av lönedelar över lönetaket. Det betyder således att kollektivavtalet ger sammanlagt ca 90 procent av lönen när sjukpenning och sjuklön läggs samman. Vid sjukdom i mer än 90 dagar träder den kollektivavtalade sjukförsäkringen in och ger ersättning utöver sjukpenningen från Försäkringskassan. På PTK:s hemsida återfinns mer detaljer om sjukförsäkringen (och även om övriga delar av den kollektivavtalade försäkringen).

Arbetsskada

Vid skada i arbetet, eller under resan till och från arbetet, ger försäkringen i kollektivavtalet (TFA) kompletterande ersättning utöver sjukpenning och sjuklön. Den kollektivavtalade försäkringen fyller ut ersättningen upp till nästan 100 procent av lönen. Om skadan innebär framtida arbetsoförmåga helt eller delvis kan rätt till livränta från Försäkringskassan föreligga. Livräntan täcker dock endast inkomstbortfall upp till ett lönetak om 7.5 prisbasbelopp (motsvarar 29 062 kr/mån 2019). Kollektivavtalet kompletterar då ersättningen upp till nästan 100 procent av din lönen. För mer detaljerad information hänvisas till AFA försäkring.

Omställningsstöd och eventuell ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist, ger kollektivavtal ett bättre skydd än vad som skulle vara fallet om kollektivavtal ej varit gällande. Omställningsstödet skiljer sig åt beroende på vilket kollektivavtalsområde som avses. I grunden avser omställningsstödet två olika delar. Dels personlig rådgivning med en personlig rådgivare som stöttar och utmanar på vägen till ett nytt jobb, dels ekonomisk ersättning som ett komplement till a-kassan. För att se närmare på förutsättningarna till ekonomisk ersättning hänvisas till respektive omställningsaktörs regelverk.