Konkurrensregler

Under anställningstiden får du inte bedriva konkurrerande verksamhet. Genom olika klausuler i anställningsavtalet kan en arbetsgivare även begränsa i vilken utsträckning en anställd kan konkurrera med bolaget efter det att anställningen har upphört.

 

Konkurrensklausuler

Konkurrensklausuler är klausuler där en anställd förbjuds att inom en på förhand angiven tid efter avslutad anställning inte ta anställning, starta eller på annat sätt hjälpa konkurrerande verksamhet. En konkurrensklausul ska enligt 38 § Avtalslagen vara skälig för att den ska kunna göras gällande. Det finns en relativt omfattande praxis kring konkurrensklausuler. Tillämpningen av konkurrensklausuler ska enligt Arbetsdomstolen vara restriktiv. En helhetsbedömning måste alltid göras men de begräsningar som framkommit i praxis är:

  • Ej längre tid än 24 månader.
  • Ej högre vite än 6 månadslöner.
  • Den anställde måste ha haft en sådan ställning att det är försvarbart med en konkurrensklausul.
  • Arbetsgivaren måste ersätta den anställde för den olägenhet konkurrensklausulen innebär under tiden klausulen gäller. Ersättningen behöver dock maximalt uppgå till 60 % av lönen.

Användningen regleras för bolag, med kollektivavtal inom Svensk Näringslivs område, genom ett kollektivavtal med PTK från december 2015. För avtal träffade före detta avtal trädde i kraft gäller för vissa avtalsområden ett avtal från 1969 (som blivit normerande för vad som gäller på hela arbetsmarknaden, de begränsningar som uppställs i praxis kommer ursprungligen från detta avtal).

Kundskyddsklausuler

Kundskyddsklausuler är inte reglerade på ett lika tydligt sätt som konkurrensklausuler. Kundskyddsklausuler begränsar på olika sätt vilken kontakt eller vilken typ av överenskommelser en tidigare anställd får ha med bolagets kunder. Arbetsdomstolen har inte haft en lika restriktiv syn på kundskyddsklausuler som man har haft på konkurrensklausuler. En allt för långtgående kundskyddsklausul kan angripas med hjälp av avtalslagens ogiltighetsregler. Det bästa är om klausulen är utformad på ett lämpligt sätt redan från början.

Värvningsförbud

Värvningsförbud innebär att en tidigare anställd inte försöka värva eller hjälpa till att värva tidigare personal eller konsulter till annan eller ny verksamhet. Arbetsdomstolen har i ett avgörande från 2018 kommit fram till att skyddstiden normalt får vara högst 6 månader och att klausulen endast får avse fall där det är den tidigare anställde som aktivt värvar personal från sin tidigare arbetsgivare.

Vite

Vite är ett på förhand bestämt skadestånd som utgår om någon bryter mot ett avtal där parterna har avtalat om vite. Det krävs inte att motparten kan visa på skada utan endast att denne kan visa på att ett avtalsbrott har förekommit.

Eftersom konkurrensbegränsande klausuler kan ha mycket stor betydelse för vilka möjligheter som finns att gå vidare efter en anställning och att det ofta kan vara mycket kostsamt att bryta någon av dessa klausuler, rekommenderar vi att du kontaktar Civilekonomernas medlemsjour för rådgivning om du är i färd med att skriva under ett avtal som innehåller någon av ovanstående klausuler och du känner dig osäker angående innebörden eller om du bara vill diskutera klausulen.