Tjänstledighet för studier

Vad krävs för att jag ska ha rätt till studieledighet?

Du måste ha varit anställd hos din arbetsgivare det senaste halvåret eller i minst ett år under de senaste två åren, räknar från den dag studieledigheten ska börja, för att ha rätt ledighet. I princip kan du alltså ansöka om tjänstledigt för studier som ska påbörjas om sex månader, direkt när du anställs. Du får räkna med din anställningstid hos annat bolag inom samma koncern. Du får också räkna med anställningstid du haft hos tidigare arbetsgivare om det skett en verksamhetsövergång/verksamhetsöverlåtelse. Reglerna gäller oavsett anställningsform. Andra kvalifikationstider kan finnas i ditt kollektivavtal.

Vad räknas som studier och hur lång tid får utbildningen ta?

Med studier menas all utbildning som har en kursplan. Det spelar ingen roll hur lång utbildningen är eller vilket ämne du vill studera. Du har rätt till den ledighet som utbildningen kräver. Det behöver inte heller vara en högskoleutbildning. Självstudier eller studier som har karaktär av hobby räknas inte.

Kan arbetsgivaren neka mig studieledighet?

Nej! Ska du vara ledig i mer än en vecka har din arbetsgivare rätt att skjuta upp starttiden med högst sex månader. Ska du vara ledig i högst en vecka får din arbetsgivare skjuta upp när ledigheten ska börja med högst två veckor, men det kan finnas andra regler i ditt kollektivavtal. Din arbetsgivare måste i så fall genast meddela dig om varför ledigheten skjuts upp. Kontakta Civilekonomerna eller din lokala akademikerförening om du inte får ledigt från det datum som du begärt.

När måste jag anmäla till arbetsgivaren att jag vill vara ledig för studier?

Du har ingen skyldighet att anmäla det en viss tid i förväg, men det är bra att vara ute i så god tid som möjligt så att din arbetsgivare kan ta hänsyn till det i sin planering.

Vad gäller om jag vill avbryta studierna tidigare och börja arbeta igen?

Vill du avbryta dina studier har du rätt att gå tillbaka till arbetet. Du måste informera din arbetsgivare, gärna skriftligt, en tid innan för att vara säker på att få börja arbeta från den dag du önskar.

Har du varit ledig:

- under högst en vecka: ingen tid i förväg 
- under mer än vecka men mindre än ett år: två veckor i förväg 
- under minst ett år: en månad i förväg

Andra tider kan finnas i ditt kollektivavtal.

Vad gäller när min studieledighet är slut?

Du har rätt till samma eller likvärdig ställning och anställningsvillkor som du hade innan du blev ledig. Från det datum som studieledigheten upphör har du rätt att börja arbeta igen. Du behöver inte informera din arbetsgivare om detta, men det kan vara bra att i god tid kontakta honom/henne för att diskutera dina framtida arbetsuppgifter.

Kan jag bli uppsagd när jag är studieledig?

Ja, på grund av arbetsbrist eller liknande, men inte för att du begär eller använder din rätt till ledighet för studier. Kontakta Civilekonomerna om du blivit, eller riskerar att bli, uppsagd.

Är studieledighet semesterlönegrundande?

Generellt sätt är ledighet för studier inte semesterlönegrundande. Ledigheten är emellertid semesterlönegrundande för bl.a. teckenspråksutbildning (TUFF), utbildning som till väsentlig del avser fackliga frågor eller grundutbildning inom totalförsvaret. Hur många dagar som är semesterlönegrundande beror lite på vilken utbildning du deltar i.

Får jag ha annat arbete under min studieledighet?

Nej. Tiden ska användas till studier annars riskerar du att bli uppsagd. Vill du arbeta extra hos annan arbetsgivare under tjänstledigheten måste du komma överens om det med din arbetsgivare.