Egen uppsägning

En arbetstagare behöver inte ange orsaken till sin egen uppsägning, och en arbetsgivare har inte rätt att kräva att arbetstagaren uppger en orsak. Arbetsplikt gäller under hela uppsägningstiden, om annat inte är överenskommet. Civilekonomerna rekommenderar att uppsägning görs skriftligen. I vissa kollektivavtal är skriftlighet också ett krav.

Hur lång är uppsägningstiden?

Enligt Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) är uppsägningstiden en månad. Om anställningen omfattas av ett kollektivavtal gäller kollektivavtalets uppsägningstider. Uppsägningstid enligt kollektivavtal kan vara längre än den uppsägningstid som följer av lag. Om överenskommelse om andra uppsägningstider har gjorts i det enskilda anställningsavtalet, är huvudregeln att dessa uppsägningstider gäller.

Hur bestäms uppsägningstiden?

Uppsägningstiden bestäms vanligen av anställningstid. Genom reglering i anställningsavtalet kan arbetstagare och arbetsgivare komma överens om kortare eller längre uppsägningstid. Överenskommelsen får inte strida mot gällande kollektivavtal eller innebära att uppsägningstiden blir kortare än den månad som LAS anger. När uppsägning sker, står det avtalsrättsligt arbetstagare och arbetsgivare fritt att komma överens om att förkorta eller förlänga uppsägningstiden.

Vid provanställning gäller särskilda regler vid uppsägning. Enligt LAS gäller två veckors underrättelsetid för arbetsgivaren medan den anställde kan lämna omedelbart. Många kollektivavtal reglerar dock detta till en månad ömsesidigt. Är du osäker på vad som gäller dig, kontakta vår medlemsjour på 08-556 912 60 eller ombudsman@civilekonomerna.se.

Vad gäller under uppsägningstiden?

Huvudregeln är att lön och övriga anställningsvillkor ska vara oförändrade under uppsägningstiden. I normalfallet ska också arbetsuppgifter kvarstå oförändrade. Om arbetsgivaren beordrar dig att utföra andra arbetsuppgifter än de som framgår av gällande anställningsavtal, eller inte ger dig några arbetsuppgifter alls, bör du kontakta medlemsjouren för rådgivning.

En arbetstagare har inte rätt att ta ut semester och arbeta för ny arbetsgivare under pågående uppsägningstid. För detta krävs arbetsgivarens godkännande. För det fall en arbetstagare lämnar anställningen innan uppsägningstiden har gått ut kan arbetsgivaren komma att rikta skadeståndsanspråk gentemot arbetstagaren.

Under uppsägningstiden gäller fortsatt lojalitetsplikten. Det innebär att arbetstagaren måste respektera den tystnadsplikt som krävs för att arbetsgivarens intressen inte ska skadas, samt att inte förbereda (eller bedriva) konkurrerande verksamhet. Ju högre befattning, desto högre lojalitetskrav kan ställas.

Uppsägning bör ske skriftligen

Det bör tydligt anges i uppsägningsbeskedet att det handlar om en uppsägning samt vilken dag uppsägningen sker. En uppsägning blir omedelbart bindande och kan inte återtas. Någon motivering till varför uppsägning görs, behöver inte lämnas. Arbetsgivaren bör kvittera med namn och datum att uppsägningen mottagits.

Ibland kan det vara lämpligt att arbetsgivaren skriftligen bekräftar att uppsägningen mottagits och vilken sista anställningsdag är, tillsammans med uppgifter om slutreglering av förmåner som semester, bonus etc.

Arbetsgivarintyg och tjänstgöringsbetyg

Vid arbetstagarens begäran ska arbetsgivaren utfärda ett arbetsgivarintyg. Tjänstgöringsbetyg bör utfärdas. I vissa kollektivavtal är det en absolut rättighet för arbetstagaren att få tjänstgöringsbetyg.

Semester och förmåner under uppsägningstiden

Sparad samt intjänad men ännu ej uttagen semester, utbetalas i form av semesterersättning i samband med utbetalningen av slutlönen. Tjänstepension tjänas in under hela uppsägningstiden..

Hävning av anställningsavtal – att lämna anställningen med omedelbar verkan
Undantagsvis kan den anställde ha rätt att lämna anställningen med omedelbar verkan (häva anställningsavtalet). En sådan rätt kan föreligga då arbetsgivaren har gjort sig skyldig till ett grovt kontraktsbrott. Det kan röra sig om att din arbetsgivare dröjt med att betala ut lön, gjort sig skyldig till misshandel eller annat allvarligt brott. 

Om en arbetstagare häver ett anställningsavtal utan att ett grovt kontraktsbrott har skett kan skadeståndsskyldighet uppkomma. Rekommendationen är att du som medlem kontaktar medlemsjouren på 08-556 912 60 eller ombudsman@civilekonomerna.se så snart du hamnat i en situation där hävning av anställningsavtal kan komma att bli aktuellt.