Om du blir uppsagd

Riskerar du att bli uppsagd, eller har du blivit uppsagd? För rådgivning och stöd, och för att kontrollera att allt går rätt till, kontakta medlemsjouren.

Uppsägningsbesked

Enligt Lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS) ska en uppsägning vara skriftlig, och uppsägningsbeskedet ska lämnas till arbetstagaren personligen. I beskedet ska anges vad arbetstagaren ska göra för att ogiltigförklara uppsägningen, yrka skadestånd för felaktig uppsägning eller utnyttja rätten till återanställning.

Kravet på skriftlighet

Kravet i LAS att en uppsägning måste vara skriftlig är enbart en formföreskrift. En uppsägning är inte ogiltig enbart på grund av att uppsägningen inte överlämnats skriftligen. Om en arbetsgivare inte följer kravet på skriftlighet kan skadeståndsskyldighet följa. Uppsägningen kommer dock fortfarande att vara giltig.

För statligt anställda ska uppsägningen alltid vara skriftlig för att gälla. Detta är reglerat i Lag (1994:260) om offentlig anställning.

Uppsägningstid vid uppsägning från arbetsgivarens sida

Uppsägningstiden börjar löpa när uppsägningsbeskedet överlämnats eller, om uppsägningsbesked sänts per post, tio dagar efter det att brevet postas. Om arbetstagaren är på semester, anses uppsägningen ha skett tidigast dagen efter den då semestern upphörde.

Enligt LAS gäller en minsta uppsägningstid av en månad. För det fall en anställning omfattas av kollektivavtal kan de allmänna villkoren i kollektivavtalet stadga andra uppsägningstider. Finns reglering av uppsägningstider i det enskilda anställningsavtalet gäller dessa generellt sett framför såväl kollektivavtalets regler, som lagens regler. För kvalificerade roller är det inte ovanligt att uppsägningstiden är: ”ömsesidigt tre månader om inte lag/kollektivavtal ger lägre uppsägningstid”. 

Om anställningen inte omfattas av kollektivavtal och ingen särskild reglering återfinns i gällande anställningsavtal följer av LAS:

För anställning efter 1 januari 1997 är uppsägningstid beroende av sammanlagd anställningstid hos arbetsgivaren enligt följande:

  • Mindre än 2 år: en månad
  • 2-4 år: två månader
  • 4-6 år: tre månader
  • 6-8 år: fyra månader
  • 9-10 år: fem månader
  • + 10 år: sex månader

Om anställningen omfattas av kollektivavtal och en arbetstagare blir uppsagd på grund av arbetsbrist, kan uppsägningstiden under vissa förutsättningar förlängas med sex månader. För att kunna åtnjuta en förlängd uppsägningstid gäller generellt arr arbetstagaren behöver ha uppnått viss ålder (vanligast 5 år) och arbetat hos aktuell arbetsgivare under en längre period (vanligast mer ärn 10 år). För att veta vad som gäller dig, måste du se hur regelverket ser ut i det kollektivavtal som är aktuellt för din anställning.

Vid provanställning gäller särskilda regler vid uppsägning. Enligt LAS gäller två veckors underrättelsetid för arbetsgivaren medan den anställde kan lämna omedelbart. Många kollektivavtal reglerar dock detta till en månad ömsesidigt.

Är du osäker på vad som gäller dig, kontakta medlemsjouren på 08-556 912 60 eller ombudsman@civilekonomerna.se

Efter uppsägning gäller i normalfallet företrädesrätt till återanställning

Efter uppsägning på grund av arbetsbrist, eller då en visstidsanställning har tagit slut, gäller företrädesrätt till återanställning under förutsättning att anställningen varat i sammanlagt mer än tolv månader under de senaste tre åren. Vid säsongsanställning gäller sex månader under de senaste två åren. Företrädesrätten gäller från tidpunkt då uppsägningstiden börjar löpa och nio månader efter den dag då anställningen upphörde.

Företrädesrätten till återanställning gäller bara när det är fråga om en nyanställning och tillräckliga kvalifikationer för den nya tjänsten är ett krav.

Observera! För att din företrädesrätt ska gälla, måste du meddela din arbetsgivare att du vill utnyttja den. Det är bra om du skriftligt meddelar din arbetsgivare detta redan när du får ditt uppsägningsbesked.

Företrädesrätt till återanställning för statligt anställda

Det finns ingen absolut företrädesrätt inom staten. Detta beror på att anställningar inom staten alltid ska ske på sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet.

Semester under uppsägningstiden

Vid uppsägning från arbetsgivarens sida är grundregeln att semester får inte utan arbetstagarens medgivande förläggas till uppsägningstid. Om semester redan är beslutad och klar har arbetstagaren rätt att återta denna semester. Reglerna gäller dock ej om uppsägningstiden är längre än sex månader.

Vad händer med semesterersättning och anställningsförmåner vid uppsägning?

Under uppsägningstiden kvarstår anställningsförmåner oförändrade. Sparad samt intjänad men ännu ej uttagen semester utbetalas i form av semesterersättning. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist äger arbetsgivaren inte rätt att återkräva eventuell tidigare beviljad förskottssemester.

Arbetsgivarintyg och tjänstgöringsbetyg

Arbetsgivarintyg ska upprättas efter att anställningen avslutas. Det framgår av lag. På anmodan från arbetstagaren bör också ett tjänstgöringsbetyg upprättas. Enligt de flesta kollektivavtal är detta ett absolut krav. Ett tjänstgöringsbetyg ska innehålla uppgifter om anställningens längd och en beskrivning av arbetsuppgifter samt hur arbetstagaren presterat och levererat.

Omställnings- och trygghetsavtal - extra stöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist

Om en anställning omfattas av kollektivavtal, kan uppsagda arbetstagare ha rätt till extra stöd enligt ett särskilt omställningsavtal. Stödet kan bestå av outplacementhjälp samt i vissa fall av avgångsersättning (utfyllnad av a-kassan). För detaljer kring när rätt till outplacementhjälp respektive avgångsersättning kan bli aktuell, hänvisas till respektive omställningsleverantör.

Länkar till olika omställningsaktörer:

Privat anställda
TRR Trygghetsrådet
Tjänstemän anställda inom KFO omfattas av TRR.

Trygghetsrådet TRS

Trygghetsrådet - Fastigo

Statligt anställda
Tryghetsstiftelsen

Kommun- och landstingsanställda, Pacta
Omställningsfonden

Sobona (KFS)
KSF-företagens trygghetsfond

Anställda inom Svenska kyrkan
Kyrkans Trygghetsråd

Anställda i försäkringsbranschen
För anställda i försäkringsbranschen ingår omställningsstödet i kollektivavtalet.