Aktiva åtgärder mot diskriminering

Alla arbetsgivare har ansvar för att bedriva ett förebyggande arbete mot diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter på jobbet, oavsett diskrimineringsgrund.

Det finns sju lagstiftade diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Det förebyggande arbetet mot diskriminering ska göras i samverkan med de anställda, vilket vanligtvis är fackliga representanter förutsatt att det finns en lokal fackklubb. Om arbetsgivaren har mer än 25 anställda måste en jämställdhetsplan tas fram där man dokumenterar det arbete som görs för att skapa jämställdhet mellan kvinnliga och manliga medarbetare. 

Arbetsgivarna ska arbeta aktivt med att vidta åtgärder mot diskriminering som ska omfatta samtliga diskrimineringsgrunder och dokumenteras skriftligen. De aktiva åtgärderna innehåller följande områden:

  • Arbetsförhållandena
  • Bestämmelser och praxis om löner
  • Rekrytering och befordran
  • Utbildning och övrig kompetensutveckling
  • Möjligheten att förena förvärvsarbete med föräldraskap
  • Trakasserier och sexuella trakasserier
  • Jämnare könsfördelning inom olika kategorier av arbetstagare och
  • Fler kvinnor på ledande positioner
  • Lönekartläggningar


Så kan din arbetsgivare förebygga diskriminering:


1. Sätta åtgärdsarbetet i fokus

För att kunna ge alla medarbetare lika rättigheter och möjligheter på arbetsplatsen är det viktigt att jobba aktivt med förebyggande åtgärder.  Arbetet ska omfatta alltifrån arbetsförhållanden, rekrytering, lönesättning och andra anställningsvillkor till befordran, utbildning och kompetensutveckling. Arbetet ska även dokumenteras. 

2. Se över vilka styrdokument som finns

Gå igenom er rekryteringspolicy, uppförandekod, anställningsvillkor, anställningsprocess, befordringar, utbildning, uppsägning och varsel för att se hur ni hanterar diskrimineringsaspekten i de olika delarna och hur ni jobbar med inkludering.  Ta med konkreta exempel i styrdokumenten så att den som tar del av informationen förstår hur de ska tillämpas. 

3. Engagera chefer och ledning

Det räcker inte att chefer och ledning känner till vilka lagar som gäller och vad företagets policy säger om diskriminering, de måste också tillämpa såväl lagar som policy i det dagliga arbetet.  

4. Vara tydlig med vad som gäller

Företagets styrdokument och riktlinjer ska vara välkända inom organisationen. Du kan publicera dem på intranätet, men glöm inte att också prata om inkludering, diskriminering och mångfalt, kanske som en stående punkt på relevanta möten. 
 

5. Göra medarbetarna mer medvetna

Genom att använda intern expertis om det finns, eller anlita en mångfaldskonsult, kan du både öka kunskapen och medvetandet inom organisationen. Det är viktigt att medarbetarna vet vad de ska göra om de bevittnar eller utsätts för diskriminering och att alla känner ett individuellt ansvar. 

Källa: Mångfaldscertifiering.se