Vad säger diskrimineringslagen?

Diskrimineringslagen gäller inom flera områden i samhället bland annat arbetslivet och utbildningsväsendet. Diskrimineringsombudsmannen är tillsynsmyndighet men även fackliga organisationer och vissa intresseorganisationer har rätten att företräda sina medlemmar.

Diskrimineringslagens ändamål är att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter.

Lagen utgår från följande diskrimineringsgrunder:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Funktionsnedsättning
 • Sexuell läggning
 • Ålder

Diskrimineringsformer:

 • Direkt diskriminering: N​​​​​​är någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation.
   
 • Indirekt diskriminering: Att någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, villkor eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i praktiken särskilt missgynnar personer på grund av en eller flera diskrimineringsgrunder.
   
 • Bristande tillgänglighet: Att en person med funktionsnedsättning missgynnas genom att skäliga tillgänglighetsanpassningar inte har vidtagits.
   
 • Trakasserier: Ett uppträdande som kränker en annan persons värdighet och har samband med diskrimineringsgrunderna.
   
 • Sexuella trakasserier: Ett uppträdande av sexuell natur som kränker någon annans värdighet.
   
 • Instruktioner att diskriminera: Fått order eller instruktioner att diskriminera.

Din arbetsgivare får inte heller diskriminera dig som söker eller gör en förfrågan om arbete eller praktik eller den som är inhyrd/inlånad hos arbetsgivaren.

  Förbuden gäller i alla arbetsrelaterade situationer

  • Vid anställning eller uttag till intervju
  • Vid befordran och utbildning
  • Yrkespraktik
  • Yrkesvägledning
  • Vid tillämpning av löne- eller andra anställningsvillkor
  • Vid olika typer av uppsägning samt vid avslutande av provanställning
  • Vid ledning och fördelning av arbete
  • Annat bemötande