Utsatt för diskriminering?

För dig som medarbetare

För den som upplever diskriminering eller trakasserier kan det vara svårt att ta tag i situationen själv. Vi på Civilekonomerna är här för stödja dig när du behöver hjälp.

Tre av tio utsatta för åldersdiskriminering

2018 gjordes 2567 anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen - av dem avsåg 305 åldersdiskriminering. Men det är inte bara antalet anmälningar till DO som visar på att åldersdiskriminering är vanligt förekommande i Sverige, vi hamnar även långt ner på listorna internationellt över de länder som är bäst på att ta tillvara senior kompetens. 

I en ny studie som vi på Civilekonomerna gjort konstateras att 32 procent av våra medlemmar mellan 45 och 76 år upplevt sig vara diskriminerade på grund av ålder. Det är högre än snittet bland svenska tjänstemän (21 procent).

Vem är det som ska stå till svars för den diskriminering som förekommer på arbetsmarknaden?  

Sett till lagen är din arbetsgivare som ansvarar för att ingen diskrimineras eller missgynnas på jobbet. Däremot kan inte vem som helst ställas till svars för att ha utsatt någon annan för diskriminering. 

En kollega som exempelvis förolämpar eller uttalar sig rasistiskt gentemot en annan medarbetare kan inte anmälas till Diskrimineringsombudsmannen, DO, däremot kan det ge andra konsekvenser som arbetsgivaren beslutar, såsom att bli uppsagd på grund av personliga skäl. 

Vad är då diskriminering enligt lagen? Jo det är når en person upplever sig ha blivit kränkt eller missgynnad på grund av någon av följande diskrimineringsgrunder:

 • Kön
 • Könsöverskridande identitet eller uttryck
 • Etnisk tillhörighet
 • Religion eller annan trosuppfattning
 • Sexuell läggning
 • Funktionsnedsättning
 • Ålder

Förbudet mot diskriminering gäller vid:

 • Anställning eller uttag till intervju
 • Befordran och utbildning
 • Yrkespraktik
 • Yrkesvägledning
 • Tillämpning av löne- eller andra anställningsvillkor
 • Olika typer av uppsägning samt vid avslutande av provanställning
 • Ledning och fördelning av arbete
 • Annat bemötande


Vänd dig till oss på Civilekonomerna

För dig som facklig medlem ska du vända dig till ditt fackförbund. Hos oss på Civilekonomerna har vi ombudsmän särskilt specialiserade på diskrimineringsärenden.

Ditt fackförbund har rätt att företräda dig i diskrimineringsärenden och även i ärenden som rör missgynnande i samband med föräldraledighet.  

Om du upplever att du blir utsatt för diskriminering på din arbetsplats ska du anmäla det till din arbetsgivare. Så fort arbetsgivaren får kännedom om att det misstänks förekomma diskriminering eller trakasserier är de skyldiga att utreda händelsen, och det är också arbetsgivarens ansvar att se till att det inte inträffar igen.

Utöver ovanstående kan du som medarbetare också göra en anmälan till DO.

 

Diskrimineringsfrågor?

Vår expert Robin hjälper dig med dina frågor kring diskriminering på arbetsplatsen.