Föräldraledighet
och karriär

Civilekonomerna arbetar för att det ska vara möjligt för våra medlemmar att kombinera karriär och föräldraskap.

Föräldraledighet är en naturlig del av arbetslivet för både män och kvinnor. Dessvärre är det inte ovanligt att karriären stannar av under föräldraledigheten och småbarnsåren, i synnerhet bland kvinnor. Därför är föräldraledighet en viktig jämställdhetsfråga.

Vår senaste undersökning om löneskillnader mellan kvinnor och män visar att kvinnorna halkar efter lönemässigt under de år då många bildar familj.

En annan undersökning bland Civilekonomernas föräldralediga medlemmar från 2012 visar också att många ekonomer upplevde att både karriären och lönen påverkades negativt av föräldraledigheten. 

Upplever du att föräldraledigheten har påverkat din karriärutveckling?

Infografik som visar hur män respektive kvinnor upplever att föräldraledighet påverkar deras karriärsutveckling

Läs hela rapporten Karriär och föräldraledighet – är det möjligt? samt broschyren Föräldraledighet och karriär - en guide för anställda och chefer.

Vad säger lagen?

föräldraledighetslagen (1995:584) 16 § står bl a att en arbetsgivare inte får missgynna en arbetssökande eller en arbetstagare av skäl som har samband med föräldraledighet när arbetsgivaren tillämpar löne- eller andra anställningsvillkor.

diskrimineringslagen (2008:567) 3 kap. 5 § står bl a att arbetsgivaren ska underlätta för både kvinnliga och manliga arbetstagare att förena förvärvsarbete och föräldraskap.