Jämställt ledarskap

Att vara chef innebär både mer inflytande och högre lön. Därför är det ett stort jämställdhetsproblem att kvinnorna är underrepresenterade på chefspositioner bland ekonomer.

Bland Civilekonomernas medlemmar är 23 procent av kvinnorna chefer jämfört med 34 procent av männen. Av de högsta cheferna (VD,GD) är färre än 1 av 4 kvinnor trots att kvinnorna utgör en större andel av förbundets medlemmar totalt. 

Obalansen uppstår tidigt i yrkeslivet. Rapporten Första stegen i karriären visar att 13 procent av kvinnorna jämfört med 18 procent av männen chefer bland ekonomer tre år efter examen.

Vad säger lagen? 

Enligt diskrimineringslagen (2008:567) får en arbetsgivare inte diskriminera en arbetssökande eller arbetstagare på grund av bl.a. kön. Det gäller bl.a. vid beslut om vem som ska anställas, beslut om uttagning till anställningsintervju och beslut om befordran. 

I 3 kap. Aktiva åtgärder står dessutom bl.a. att arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett bl.a. kön ska ges möjlighet att söka lediga anställningar.

Vid ojämn fördelning mellan kvinnor och män på arbetsplatsen ska arbetsgivaren anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. Därtill ska arbetsgivaren genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. 

Karriärnätverk för kvinnliga chefer

Som medlem i Civilekonomerna kan du gå med i en nätverksgrupp. Vi har bland annat nätverk för kvinnor som är chefer. Vi kan också hjälpa dig att starta ett nytt nätverk. Läs mer om nätverken här

Föräldraledighet 

Föräldraledighet är en naturlig del av arbetslivet för både kvinnor och män. Men tyvärr är det inte ovanligt att karriären stannar av under föräldraledigheten och småbarnsåren, i synnerhet bland kvinnor. Därför är detta en viktig jämställdhetsfråga och något som alla måste ta ansvar för men speciellt du som är chef och har personalansvar. Få fler tips om föräldraledighet och chefskap.