Jämställt ledarskap

I egenskap av chef har du ofta stort inflytande på din arbetsplats och därmed en möjlighet att påverka ditt företags jämställdhetsarbete. Här får du tips och råd för hur du kan jobba med frågan, men också intressant fakta som kan vara värt att känna till. 


Att tänka på inför kommande lönesamtal:

En jämställd arbetsplats är en attraktiv arbetsplats
En jämställd arbetsplats bidrar till färre missnöjda medarbetare, ett bättre arbetsklimat och lockar till sig fler duktiga medarbetare. 

Stöd och utbildning
Att sätta lön är inte enkelt. Be att få stöd och verktyg från din arbetsgivare. Du kan också gå en utbildning i lönesättning och i hur du håller lönesamtal.

Tydliga lönekriterier
Det är viktigt att lönekriterierna är lätta att förstå, kopplade till organisationens verksamhet och väl kända bland medarbetarna. Tydliga lönekriterier underlättar en objektiv lönesättning. Se också över om lönepolicyn och lönekriterierna innehåller helt könsneutrala skrivningar. 

Lönesamtal gynnar jämställda löner
Vid ett lönesamtal tydliggörs sambandet mellan lön och prestation. Studier har visat att lönesamtalet bidrar till att minska lönegapet mellan kvinnor och män.

Lön vid föräldraledighet
Medarbetare som är föräldralediga ska ingå i lönerevisionen på samma sätt som övriga medarbetare. Lönen ska bedömas som om medarbetaren hade arbetat och bedömningen ska kopplas till medarbetarens tidigare prestationer. 

Olika förhandlingsstrategier
Fler studier visar att män och kvinnor har olika förväntningar på lön och att män ofta har en mer proaktiv förhandlingsstrategi. Denna strategi innebär att medarbetaren själv föreslår en lön och motiverar varför genom att lyfta fram bevis i form av prestationer och resultat. Att titta på statistik och börja med att lägga ett anspråk över den egen mållönen, är också ett vanligt tillvägagångssätt. En person med en proaktiv förhandlingsstrategi låter sig inte heller slås under lönesamtalet utan framhärdar istället sina argument.

Att kvinnor förväntar sig en lägre lön är inte hela förklaringen till att de får det, men det visar hur viktigt det är att kolla upp sin marknadslön och att sätta värde på sitt arbete och sin kompetens. 

Din egen förhandlingsstrategi
Som chef bör du också vara medveten om din egen förhandlingsstrategi när du förhandlar med dina medarbetare. Bemöter du dina anställda på samma sätt? Är bedömningen av mäns respektive kvinnors prestationer och resultat helt neutral?

 

Karriärnätverk 

Som medlem i Civilekonomerna kan du gå med i en nätverksgrupp. Vi har exempelvis nätverk för kvinnliga chefer. Har du en egen idé kan vi även hjälpa dig att starta ett nytt nätverk. 

Se vilka nätverk som finns »


Vad säger lagen? 

Enligt diskrimineringslagen (2008:567) får en arbetsgivare inte diskriminera en arbetssökande eller arbetstagare på grund av bl.a. kön. Det gäller bl.a. vid beslut om vem som ska anställas, beslut om uttagning till anställningsintervju och beslut om befordran. 

I 3 kap. Aktiva åtgärder står dessutom bl.a. att arbetsgivaren ska verka för att personer oavsett bl.a. kön ska ges möjlighet att söka lediga anställningar.

Vid ojämn fördelning mellan kvinnor och män på arbetsplatsen ska arbetsgivaren anstränga sig för att få sökande av det underrepresenterade könet. Därtill ska arbetsgivaren genom utbildning, kompetensutveckling och andra lämpliga åtgärder främja en jämn fördelning mellan kvinnor och män i skilda typer av arbete och inom olika kategorier av arbetstagare. 

Föräldraledighet 

Föräldraledighet är en naturlig del av arbetslivet för både kvinnor och män. Men tyvärr är det inte ovanligt att karriären stannar av under föräldraledigheten och småbarnsåren, i synnerhet bland kvinnor. Därför är detta en viktig jämställdhetsfråga och något som alla måste ta ansvar för men speciellt du som är chef och har personalansvar.

För dig som vill läsa mer om finner du det under föräldraledighet och karriär, där du bland annat kan ta del av tips för hur du balanserar föräldraskap och chefskap.  
 

Färre kvinnliga chefer

Bland Civilekonomernas medlemmar är 23 procent av kvinnorna chefer jämfört med 34 procent av männen. Av de högsta cheferna (VD,GD) är färre än 1 av 4 kvinnor trots att kvinnorna utgör en större andel av förbundets medlemmar totalt. 

Obalansen uppstår tidigt i yrkeslivet. Rapporten Tre år efter examen visar att 16 procent av kvinnorna jämfört med 23 procent av männen bland ekonomerna har en chefsroll tre år efter examen.