Nytt förbund 2020

Den 16 december 2019 togs det slutliga beslutet att Jusek och Civielkonomerna bildar ett helt nytt förbund. Tillsammans skapar vi Akavia den 1 januari 2020

Aktuellt för dig som medlem

Hon ska leda det nya förbundet

Civilekonomernas förbundsordförande Lee Wermelin ser med förväntan fram emot att bilda ett nytt förbund ihop med Jusek. Här berättar hon om sina hjärtefrågor och synen på fackets roll framåt.

Läs intervjun »

Namnet - den akademiska vägen

Hur döper man ett förbund? Tidigare hade vi ju båda hetat vad vi var med beskrivande namn. Nu ville vi visa redan i namnet att vi skapat något nytt.

Mer om namnet »

Den svenska modellen bygger på organiserade arbetsgivare och arbetstagare. I stället för strejk och konflikt har vi valt förhandling. 

Lee Wermelin, ordförande Akavia

Dina förmåner

Vad händer med min inkomstförsäkring?

Du kan vara helt trygg. Din inkomstförsäkring och tilläggsförsäkringar som du valt fortsätter att fungera som vanligt. 

Läs mer »

Dina medlemsförsäkringar

Dina befintliga försäkringar fortsätter att gälla som vanligt.

Läs mer »

Om ditt medlemskap

Vad händer med mitt medlemskap i Civilekonomerna efter den 1 januari 2020?

Medlemskapet i Civilekonomerna övergår till det nya förbundet Akavia. Den som varit studerandemedlem i både Jusek och Civilekonomerna kommer bara att ha ett medlemskap i det nya förbundet.

Behöver man som medlem i Civilekonomerna ansöka om ett nytt medlemskap?

Nej, du blir automatiskt medlem i Akavia. Någon ny ansökan kommer inte att behövas.

Vem kan bli medlem i Akavia?

Rätt att tillhöra förbundet har den som vid universitet eller högskola

  • a) har avlagt lägst kandidatexamen inom ekonomi, juridik, systemvetenskap, kommunikationsvetenskap, personalvetenskap eller samhällsvetenskap 
  • b) har avlagt någon annan akademisk examen, som till övervägande del omfattar ämnen som ingår i nämnda examina eller
  • c) bedriver studier för att avlägga en sådan examen som avses i a) eller b).
     
Hur påverkas medlemsavgiften för medlemmar i Civilekonomerna?

Som medlem i Akavia kommer du att få en lägre medlemsavgift. För en fullt betalande yrkesverksam medlem sänks avgiften (inklusive a-kassa och inkomstförsäkring)  från 391 kr till 380 kr per månad vilket är den avgiften som Juseks medlemmar betalar i dag. För nyexade sänks medlemsavgiften första året efter examen  (inklusive a-kassa och inkomstförsäkring)  från 199 kr till 159 kr i månaden. Studenter får även fortsättningsvis gratis medlemskap. 

Hur blir medlemsavgiften för nyexade efter i januari 2020?

Första året efter avslutad utbildning blir medlemsavgiften 159 kr (inkluderar avgift till a-kassa och inkomstförsäkring). Därefter blir man fullt betalande medlem. 

Hur påverkas medlemsavgiften för nyexade som tog examen 2018 respektive 2019?

Den som avslutade sin utbildning 2018 eller tidigare blir från och med 2020 fullt betalande medlem. Den som avslutade sin utbildning 2019 betalar under 2020 en avgift på 159 kr (inkluderar avgift till a-kassa och inkomstförsäkring) istället för som tidigare 199 kr.

Vilka är medlemsavgifterna i nya förbundet (översikt)?

Följande medlemsavgifter och medlemskategorier gäller för det nya förbundet.

 

Total avgift (inkl. inkomstförsäkring + a-kassa) per månad

Medlemsavgift 

Avgift till a-kassan (AEA)

Ordinarie medlemsavgift

380 kr

270 kr

110 kr

Egna företagare

380 kr

270 kr

110 kr

Nyexade (första året efter avslutad utbildning)

159 kr

49 kr

110 kr

Advokat egen firma, delägare

270 kr

160 kr

110  kr

Reducerad avgift vid inkomst* (9000-18 000)

 

270 kr

160 kr

110 kr

Reducerad avgift vid inkomst* (under 9000)

214 kr

104 kr

110 kr

Avgift för anställd av utländsk arbetsgivare samt bosatt utomlands

214 kr

104 kr

110 kr

Studerandemedlem**

0 kr

 

 

Pensionärsmedlem

265 kr per år

 

 

*Som inkomst avses summan av bruttolön, ersättningar från försäkringskassan, arbetslöshetskassa, inkomstförsäkring, avgångsvederlag och trygghetsavtal.
**Inkluderar återgång till studerandemedlem från yrkesverksamt medlemskap.

Kommer man fortfarande att ha möjlighet att ansöka om nedsatt avgift?

Ja, reducerade avgifter gäller enligt modell ovan. 
Kontakta medlemsservice@civilekonomerna.se för ansökan om nedsatt avgift. 

Hur fungerar fakturor och betalning?

Du behöver inte själv göra något utan betalningen dras precis som vanligt. På ditt kontoutdrag kommer namnet Akavia stå som mottagare. 
 

Vad gäller för Autogiro?

Det tidigare autogiromedgivandet fortsätter att gälla från den 1 januari 2020 men betalningen kommer att gå till Akavia med organisationsnummer 802001-6591. Om man inte vill ha ett autogiromedgivande kopplat mot det nya organisationsnumret och bankgironumret, kan man säga upp ditt autogiromedgivande genom att kontakta oss, via sin Internetbank eller via kontakt med sin bank. Vid uppsägning av autogiromedgivande kommer eventuell skuld att kvarstå eftersom skulden inte regleras av medgivande. Medgivandet avser endast hur betalning ska ske. 

Vad gäller för faktura?

Du behöver inte göra något själv. Då det nya förbundet byter från förskottsbetalning till innevarande månad kommer du inte att få någon faktura i december. Istället får du sin nästa faktura i januari (som avser januari) och då från avsändaren Akavia.
 

Vad gäller för postal faktura?

Du behöver inte göra något själv. Då det nya förbundet byter från förskottsbetalning till innevarande månad kommer du inte att få några fakturor för nästa års första kvartal i december. Istället får du dina fakturor i januari och då från avsändaren Akavia. 
 

Vad gäller för utlandsanställd?

Medlem som betalar sin avgift via manuell överföring behöver använda ett nytt och IBAN/Swift från och med den 1 januari (se nedan). Betalar hen på annat sätt gäller ovanstående information.
Nytt kontonummer: 8901-1, 923 039 987-6
BIC nr: SWEDSESS
IBAN:  SE0780000890119230399876

Jag har fått en avi som jag inte känner igen sedan tidigare. Är det något som är fel?

Nej, från och med den 1 januari kommer alla medlemsavgiftsavier från Akavia.  
 

Kommer information om mina tidigare ärenden att finnas tillgängligt?

Ja, alla tidigare ärenden kommer att finnas tillgänglig. 

Vem kontaktar jag som tidigare medlem i Civilekonomerna vid frågor rörande lön, arbetsrätt och avtal?

Kontakta medlemsjouren på E-post: ombudsman@civilekonomerna.se
Telefon: 08-556 912 60, efter den 13 januari 2020: 010-303 75 00

Vem kontaktar jag som tidigare medlem i Civilekonomerna vid frågor rörande fakturor och avgifter?

Kontakta medlemsservice på E-post: medlemsservice@civilekonomerna.se
Telefon: 08-556 912 70, efter den 13 januari 2020: 010-303 75 00

 

Om det nya förbundet

Vad kommer det nya förbundet att heta och varför har ni valt namnet?

Vi bestämde att namnet skulle bygga på löftet om att du som medlem ska få utväxling på din akademiska utbildning, genom hela arbetslivet, från studenttiden till pensionen. Efter otaliga namnförslag, valde vi namnet Akavia. Kort för den akademiska vägen. Aka för akademi och via för väg. Akavia uttalas med ett långt a i mitten. 

När bildas det nya förbundet?

Det nya förbundet träder i kraft den 1 januari 2020.

Hur stort blir det nya förbundet?

Akavia samlar 130 000 ekonomer, jurister, samhällsvetare, personalvetare, IT-akademiker och kommunikatörer. Vi blir det näst största förbundet i SACO. 

Varför går Civilekonomerna och Jusek ihop?

Genom att bilda ett nytt förbund samlar vi kraften i våra organisationer. Att vi blir fler ger oss bättre möjligheter att påverka i frågor som är viktiga för alla våra medlemmar, men det innebär också att vi frigör resurser för att specialisera oss på våra yrkesgruppers unika behov. Många akademiker får i dag inte tillräckligt bra utväxling på sin utbildning. 

Vad innebär samgåendet för mig som medlem?

Vi tror att det framförallt kommer att märkas på två sätt. Att vi blir fler ger oss mer kraft att påverka i frågor som är viktiga för alla våra medlemmar. Vi vill flytta fram positionerna på de arenor som påverkar våra medlemmars arbetsliv. 
 

Vilka frågor kommer det nya förbundet att driva?

En viktig utgångspunkt för det nya förbundet är att vara en pådrivande kraft i frågor som är viktiga för våra yrkesgrupper. Vi vill att alla våra yrkesgrupper ska få utväxling på den investering de gjort i sin akademiska utbildning. Med stöd i kunskap om våra olika professioners villkor vill vi finna nya och innovativa sätt att vara ett attraktivt stöd i akademikernas yrkesliv. 

Går inte expertkunskapen förlorad i ett förbund med flera medlemskategorier?

Vi tror tvärtom att bildandet av ett nytt förbund kommer skapa möjligheter att stärka expertkunskapen om våra olika utbildningsgrupper. Genom att bilda ett gemensamt förbund frigör vi resurser för att ytterligare specialisera oss. Exempelvis kommer vi att inrätta nya tjänster med uppgift att ta fram kunskap utifrån medlemsgruppernas behov i arbetslivet.  

Vilka medlemsgrupper kommer det nya förbundet att ha?

Inledningsvis kommer förbundet att organisera omkring 100 000 yrkesverksamma medlemmar varav cirka 45 000 ekonomer,
23 000 jurister, 14 000 samhällsvetare, 11 000 akademiker inom IT, 5 000 personalvetare och 1 000 kommunikatörer. Tillkommer omkring 30 000 studerandemedlemmar inom samtliga utbildningsområden. 

Vad händer med Civilekonomtiteln i det nya förbundet?

Civilekonomtiteln förblir opåverkad av det nya förbundet. Etablerad praxis för hur titeln används, och som du kan läsa om här fortsätter att gälla.

Om dina förmåner

Vilka förmåner kommer det nya förbundet att erbjuda nya medlemmar (efter den 1 januari)?

Nya medlemmar kommer att erbjudas de förmåner som idag finns i Jusek. Under våren kommer vi även att lansera en del nya förmåner. Läs mer om Juseks förmåner 

Vad händer med mina medlemsförsäkringar?

Som medlem ingår inkomstförsäkringen även fortsättningsvis i medlemsavgiften, utöver denna har man möjlighet att frivilligt teckna av förbundet upphandlade grupp- och sakförsäkringar. 

Hur påverkas min inkomstförsäkring av det nya förbundet?

Inkomstförsäkringen fortsätter att fungera precis som tidigare. Det gäller även tilläggsförsäkringar som tecknat kopplade till inkomstförsäkringen.
 

Vilka sak- och gruppförsäkringar kommer det nya förbundet att erbjuda?

Akavia kommer att erbjuda gruppförsäkringar Sak via Folksam. Information om vad erbjudandet från Folksam kommer inom kort. Akavia kommer att även att erbjuda gruppförsäkringar Person via Skandia. Mer information om vad detta innebär kommer under våren.
 

Vad gäller för försäkringar som Civilekonomernas medlemmar haft sedan tidigare?

Gruppförsäkring Sak - If eller Folksam
Akavia kommer att erbjuda gruppförsäkringar via Folksam. Medlemmens nuvarande
försäkringar gällande hem, villa, och båt kommer ligga kvar i If om hen inte aktivt
väljer att byta. Information om vad erbjudandet från Folksam innebär skickas ut
från dem under februari.


Gruppförsäkring Person - flyttar från If till Skandia
De nuvarande personförsäkringarna i If kommer att flytta till Skandia från och med
den 1 april 2020. Skandia skickar ut detaljerad information om vad detta innebär
för dig i början av året. 

Om jag har helhårsbetalning hos If i dag kommer jag att kunna få tillbaka mina pengar om min försäkring upphör i förtid?

Ja, du kommer få tillbaka återstående premie om försäkringen upphör i förtid.