Civilekonomernas framtida arbetsmarknad

Hur ser prognosen för ditt yrke och din bransch ut?

Arbetsmarknaden historiskt

Effekten av den senaste djupa ekonomiska nedgången år 2008-2009 resulterade inte i någon markant ökad arbetslöshet bland civilekonomer/ekonomer. Nyutexaminerade ekonomer fick under dessa och de därpå följande åren snabbt jobb. Detta trots det ökade antalet utexaminerade civilekonomer/ekonomer under tidsperioden. Arbetsmarknaden för civilekonomer har historiskt sett varit god i såväl hög- som lågkonjunktur, men branscherna påverkas olika mycket.

Arbetsmarknaden idag och de närmsta fem åren

I Civilekonomernas konjunkturbarometer för arbetsmarknaden ser högkonjunkturen ut att fortsätta för landets ekonomer. 11 % av företagen och organisationerna avser att utöka antalet anställda ekonomer och endast 3 % planerar att minska antalet ekonomer. Tillväxten sker främst bland medel- och stora företag. Småföretagen visar på en ökad efterfrågan, men inte i jämförelse med de större företagen.

Konjunkturbedömningen  är en bekräftelse på den bild vi har från tillgänglig arbetslöshetsstatistik. Bland våra medlemmar så ligger arbetslösheten på låga 1,6 %. Det är en snudd på historiskt låg siffra och vi måste gå tillbaka till 2011 för att se liknande nivåer. Men när vi tittar något djupare i vår barometer så skiljer sig efterfrågan något mellan de olika inriktningarna.

Arbetsmarknaden kännetecknas av medelstora skillnader mellan hög- och lågkonjunktur. Eftersom civilekonomer/ekonomer arbetar inom alla sektorer på arbetsmarknaden och inom alla och branscher på arbetsmarknaden, varierar konkurrensen om jobben beroende på vad du som civilekonom/ekonom jobbar med.

Efterfrågan kommer vara mycket hög bland redovisningsekonomer och organisation/managementekonomer. Bland finansiering och marknadsföring är marknaden i stort sett i balans, men för nationalekonomer ser vi en något försvagad efterfrågan. På fem års sikt bedöms den fortsatt vara i stark, vilket innebär att det kommer att finnas ungefär lika många arbeten som utbildade.

Privat sektor

Framtidsutsikterna för civilekonomer och ekonomer är goda och efterfrågan växer starkast i den privata sektorn. De allra flesta får snabbt en tillsvidareanställning och redan tre år efter examen har närmare 15 procent en chefsbefattning. Många nya jobb finns inom tjänstenäringen och branscher såsom IT, Telecom, redovisning och försäljning. Efterfrågan på revisorer och redovisare väntas vara fortsatt hög kommande åren, och likaså bedöms arbetsmarknaden för de som vill jobba inom försäkring och controlling vara i balans medan konkurrensen om jobben som ekonomiassistent och administratör kommer att öka något.

Offentlig sektor

Det finns också goda förutsättningar för framtida jobb inom offentlig sektor, där stora pensionsavgångar väntas under de kommande åren. Idag arbetar jämförelsevis få civilekonomer/ekonomer inom den offentliga sektorn, men ekonomer förväntas konkurrera om många av de tjänster som idag innehas av andra samhällsvetare och gymnasieekonomer. Konkurrensen om jobben som handläggare inom offentlig förvaltning bedöms öka något.

Driftiga ekonomer skapar konkurrensfördelar

Rörligheten inom Europa ökar och gör arbetsmarknaden mer internationell. En del civilekonomer/ekonomer väljer att arbeta utomlands en tid. Yrkesgruppen är också duktiga på att starta företag som skapar nya arbetstillfällen. En del kombinerar en anställning med att driva eget företag.

För att bli mer konkurrenskraftig på arbetsmarknaden är det alltid bra att kombinera sin utbildning med till exempel IT, teknik, juridik, beteendevetenskap och språk för att bredda sin kompetens. Det är också bra att ha baskunskaper i arbetsrätt, statistik och genusvetenskap.

Nyutexaminerade

De senaste åren har nära 7000 civilekonomer och ekonomer utexaminerats. Trots ökningen får nyexaminerade ekonomer jobb snabbt. De nyexaminerade med inriktning mot redovisning (controllers, redovisningsekonomer och revisorer) bedöms ha de bästa utsikterna. Störst bedöms konkurrensen vara inom jobb som ekonomiassistenter, administratörer och handläggare inom offentlig förvaltning. Ekonomiassistentjobb är en vanlig första tjänst som nyutexaminerad.

Prognosens osäkerhet uppskattas till 4 på en skala mellan 1 och 5, där 1 på skalan innebär mycket låg grad av osäkerhet och 5 innebär mycket hög grad av osäkerhet.