Förtroendemannalagen (FML)

Förtroendemannalagen stödjer det fackliga arbetet genom att reglera de fackliga förtroendemännens (FFM) arbetssituation och skydd på arbetsplatsen.

Reglerna för det fackliga uppdraget finns i Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML). Lagen gäller förtroendevalda som är utsedda av en arbetstagarorganisation på en arbetsplats där det finns kollektivavtal. Arbetsgivaren ska ha underrättats om det fackliga uppdraget. I privat sektor brukar olika Sacoförbund samverka i en gemensam akademikerförening.

Den grundläggande rätten till fackligt arbete stadgas i Lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet (MBL). Reglerna i FML är mer detaljerade. De förbjuder arbetsgivare från att hindra det fackliga arbetet. I FML finns också krav på att förtroendevalda ska få tillgång till lokaler och utrustning som behövs till det fackliga arbetet.

Du har rätt till ledighet för att hinna med ditt fackliga arbete
Som förtroendevald har du rätt att vara ledig från ordinarie arbetsuppgifter i den utsträckning som krävs för att sköta det fackliga uppdraget. Hänsyn behöver tas till förhållandena på arbetsplatsen. För fackligt arbete som rör den egna arbetsplatsen har du dessutom rätt till lön under ledigheten. 

Anställnings- och efterskydd för dig som fackligt förtroendevald
Skyddet för fackliga förtroendemäns anställning innebär att du som förtroendevald inte ska ha sämre anställningsvillkor än dina kollegor bara för att du är fackligt engagerad.

Du har rätt till din vanliga lön, förmåner, semester och liknande under den tid som ditt uppdrag pågår. Du har också ett visst efterskydd som gör att du kan återta din tidigare position på arbetsplatsen när det fackliga uppdraget är avslutat.