Förtroendemannalagen (FML)

Förtroendemannalagen stödjer det fackliga arbetet genom att reglera de fackliga förtroendemännens (FFM) arbetssituation och skydd på arbetsplatsen.

Reglerna för det fackliga uppdraget finns i Lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. En förutsättning för att lagen ska gälla är att den förtroendevalda är utsedd av en arbetstagarorganisation där det finns kollektivavtal, och att arbetsgivaren har informerats om att en förtroendevald (FFM) är utsedd. Inom den privata sektorn är det vanligast att Sacoförbunden samverkar i en lokal akademikerförening.

Det grundläggande skyddet för rätt till arbete i fackföreningar finns i medbestämmandelagen (MBL). Reglerna i FML går dock längre och innebär att arbetsgivaren förbjuds att hindra det fackliga arbetet och att hon/han har en skyldighet att se till att det finns lokaler och utrustning för det fackliga arbetet.

Du har rätt till ledighet för att hinna med ditt fackliga arbete

Den facklige förtroendevalda har rätt till ledighet från ordinarie arbetsuppgifter i den utsträckning som krävs för att sköta uppdraget. När det fackliga arbetet rör den egna arbetsplatsen har man dessutom rätt till lön under ledigheten. Bestämmelsen begränsas av att ledigheten ska vara nödvändig för det fackliga uppdraget och att den ska vara skälig i omfattning.

Anställnings- och efterskydd för dig som fackligt förtroendevald

Skyddet för fackliga förtroendemäns anställning innebär att du aldrig ska få sämre anställningsvillkor än dina kollegor på grund av ditt fackliga engagemang. Detta innebär att du har rätt till din vanliga lön, förmåner, semester och liknande under den tid som ditt uppdrag pågår. Du som förtroendevald har också ett ”efterskydd” som innebär att när ditt uppdrag är slut så ska du ha samma (eller likvärdig) anställning och villkor som om du aldrig hade varit förtroendevald.