Organisation och Uppbyggnad

Med 44 000 medlemmar är Civilekonomerna Sveriges största nätverk för ekonomer. Förbundets främsta uppgift är att arbeta för att förbättra medlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska ställning på arbetsmarknaden. Att stärka medlemmarnas intressen i viktiga frågor som lön, balans i livet, kompetensutveckling och jämställdhet är prioriterade frågor. 

Civilekonomernas fullmäktige består av 55 ledamöter - 45 är yrkesverksamma medlemmar och 10 är studeranderepresentanter.

Alla medlemmar har rätt att motionera till fullmäktige och har rätt att närvara vid fullmäktigemötet som hålls vartannat år.  Motioner ska vara inkomna till förbundets kansli senast den 31 juli det år som fullmäktige har möte. 

Förbundsstyrelsen

Civilekonomernas förbundsstyrelse från 1 januari 2018:

 • Lee Wermelin, förbundsordförande
 • Dan Frost, vice ordförande
 • Karin Sandström, vice ordförande
 • Nils Eriksson, ledamot,
 • Gustaf Karlténius, ledamot
 • Apollonia San Contreras, ledamot
 • Josefina Sandman, ledamot
 • Ella Säfström, studerandeutskottet, fr.o.m 16 maj 2019
 • Magnus Wretlund, ledamot

Förbundsstyrelsen väljs av fullmäktige för en tvåårsperiod. Nuvarande ledamöter är valda till och med 2019-12-31.
 
Till förbundsstyrelsens hjälp finns tre olika utskott:

 • Arbetsmarknadsutskottet, ordförande Karin Sandström (vilande)
 • Studerandeutskottet, ordförande Ella Säfström 
 • Utbildningsutskottet, ordförande Dan Frost (vilande)

Civilekonomernas fullmäktigeledamöter

Ledamot av fullmäktige, som representerar ordinarie (yrkesverksamma) medlemmar, väljs för en fyraårsperiod, räknat från och med den första september det år som valet hålls. Nästa val till fullmäktige är 2019.

Norrland

E-post för kontakt


Johan Delleskog
 
johan.delleskog@skatteverket.se

 Eva Hultgren

 eva.hultgren@regiongavleborg.se

Björn Pettersson

info@victus.se

 Peter Sjöbom

 petersjobom64@gmail.com

 Mikael Åkerström

 mikael.akerstrom@hexatronic.com

  

 

Svealand

E-post för kontakt

 Hatem Allam

 hatem.allam@ericsson.com


Patrick Amofah
 
patrick.amofah1@gmail.com

Johan Borgstedt
 
johan.o.borgstedt@gmail.com

David Bäckman
 
davidbaeckman@gmail.com

Tomas Calming
 
tomas.calming@teliacompany.com

 Kasewa Dabagh Celepli

 kasewa.dc@gmail.com


Seref Kulbay
 
seref.kulbay@gmail.com

 Rolf Dickson Könberg

 rolf.konberg@kintore.se

 Robert Gustafsson

 robertgustafsson1@hotmail.com


 Tuija Geelnard
 

tuija.geelnard@gmail.com
 

 Hanna Karvinen

 hanna.karvinen@c-sam.nu

 Erica Hansen

 erica.hansen@stfturist.se

 Annika Kristoffersen

 annika@kristoffersen.se


Conny Larsson
 
conny.larsson@sobona.se

 Helena Lindgren

 helena.lindgren@roslagenssparbank.se

 Mattias Löttiger

 mattias.lottiger@fora.se

 Matilde Martinez

matildejmd@hotmail.com

Stefan Melin
 
stefan.b.melin@gmail.com

 Sören Nilsson

 soren.nilsson@sec-sweden.se


 Daniel Palm
 
daniel.palm.uppsala@gmail.com

 Martin Riis
 
martin.riis@live.se

 Lars Sporrong

 lars.sporrong@gmail.com


 Towe Sävenmark
 
towe.savenmark@yahoo.se

 Petter Söderblom
 
petter.soderblom@gmail.com

Lennart Strand

 lelle_strand@hotmail.com

 Mai Truong 

 mai@sverige.nu


Hedvig Vanerell
 
hedvigkristinablext@gmail.com

 Valdis Vilemsons

 valdis.vilemsons@nordea.com

 

 

Götaland

E-post för kontakt

 Viveca Bertelsen

 viveca.bertelsen@familjebostader.se


 Pernilla Broberg
 
pernilla.broberg@liu.se

 Izet Damjanovic

 izet.damjanovic@helsingborg.se


 Göran Gustafsson
 
gah.gustafsson@gmail.com

 Pia Huhta

 pia.huhta@telia.com

 Marie Hult

 marie_hult@hotmail.com


Daiva B. Håkansson
 
davia.baltis@gmail.com

André Jawahiri
 
andre.jawahiri@gmail.com

 Carl-Johan Johansson

 carl-johan.johansson@eon.se

 Gabriella Karlsson

 gabriellasmacair@icloud.com

 Alexia Lesdotter

 alexia@iconomy.nu

 Carina Magnusson

 Magnusson_5@hotmail.com

Jolanta Seberbrink

 jolanta.seberbrink@vasttrafik.se

 Mia Stuhre

 mia.stuhre@gotland.se


Paul Stålane
 
paul.stalhane@skane.se

Jonas Thörnfeldt

 jonas.thornfeldt@hotmail.com

 Kenneth Wigrund

 wigrund@gmail.com

Ekonomi 

Civilekonomernas verksamhet finansieras av medlemmarnas avgifter. Under 2018 uppgick de totala intäkterna till 96 miljoner kronor. Verksamhetens kostnader fördelar sig på medlemstjänster (79%) som inkluderar förhandling, medlemsservice, inkomstförsäkringen och administration (21%).  

Förbundets investeringar begränsar sig till placeringar i värdepapper som utgör stöd vid exempelvis arbetskonflikt. Därutöver är förbundet delägare i inkomstförsäkringsbolaget (Saco Folksam Försäkrings AB) som tillhandahåller inkomstförsäkring till medlemmarna. Förbundet har även ett mindre ägande i Nyckeltalsinstitutet som gör olika mätningar inom arbetslivet.

Förvaltningen av förbundets värdepapper sker efter fastställda principer och risknivåer, vägledande är FN:s Global Compacts 10 principer. Vi undviker investeringar i företag vars huvudsakliga verksamhet är spel, tobak, produktion av alkohol för konsumtion samt pornografi. 

Kanslipersonalen har marknadsmässiga villkor. Löner och andra ersättningar redovisas i årsredovisningen. Förbundsdirektören har pensionsförmåner motsvarande gällande ITP-plan, liksom alla anställda på kansliet. Förbundsordföranden har 6 pbb i årlig ersättning och inga andra förmåner.