Organisation och Uppbyggnad

Med 44 000 medlemmar är Civilekonomerna Sveriges största nätverk för ekonomer. Förbundets främsta uppgift är att arbeta för att förbättra medlemmarnas yrkesmässiga och ekonomiska ställning på arbetsmarknaden. Att stärka medlemmarnas intressen i viktiga frågor som lön, balans i livet, kompetensutveckling och jämställdhet är prioriterade frågor. 

 

Fullmäktige och förbundsstyrelse

Civilekonomernas fullmäktige består av 55 ledamöter. Av dessa är 45 representanter för yrkesverksamma medlemmar och 10 är studeranderepresentanter.

Alla medlemmar har rätt att motionera till fullmäktige. Motioner ska vara inkomna till förbundets kansli senast den 31 juli det år som fullmäktige har möte. Alla medlemmar i förbundet har rätt att närvara vid fullmäktigemötet som hålls vartannat år.

Civilekonomernas förbundsstyrelse

Detta är Civilekonomernas förbundsstyrelse från 1 januari 2018:

 • Lee Wermelin, förbundsordförande
 • Dan Frost, vice ordförande
 • Karin Sandström, vice ordförande
 • Nils Eriksson, ledamot,
 • Gustaf Karlténius, ledamot
 • Apollonia San Contreras, ledamot
 • Josefina Sandman, ledamot
 • Ella Säfström, studerandeutskottet, fr.o.m 16 maj 2019
 • Magnus Wretlund, ledamot

Förbundsstyrelsen väljs av fullmäktige för en tvåårsperiod. Nuvarande ledamöter är valda till och med 2019-12-31.
 
Till förbundsstyrelsens hjälp finns tre olika utskott.

 • Arbetsmarknadsutskottet, ordförande Karin Sandström (vilande)
 • Studerandeutskottet, ordförande Ella Säfström 
 • Utbildningsutskottet, ordförande Dan Frost (vilande)

 

Civilekonomernas fullmäktigeledamöter

Ledamot av fullmäktige, som representerar ordinarie (yrkesverksamma) medlemmar, väljs för fyra år räknat från och med den första september valåret. Nästa val till fullmäktige är 2019.

Norrland

E-post för kontakt

 Eva Hultgren

 eva.hultgren@regiongavleborg.se

 Conny Larsson

 conny.larsson@sobona.se

 Kenneth Nilsson

 kennetnilsson64@gmail.com

 Peter Sjöbom

 petersjobom64@gmail.com

 Mikael Åkerström

 mikael.akerstrom@hexatronic.com

  

Svealand

E-post för kontakt

 Hatem Allam

 hatem.allam@ericsson.com

 Hedvig Vanerell

 hedvigkristinablext@gmail.com

 Tomas Calming

 tomas.calming@teliacompany.com

 Kasewa Dabagh Celepli

 kasewa.dc@gmail.com


Tuija Geelnard
 

tuija.geelnard@gmail.com
 

 Robert Gustafsson

 robertgustafsson1@hotmail.com

 Erica Hansen

 erica.hansen@stfturist.se

 Hanna Karvinen

 hanna.karvinen@c-sam.nu

 Martin Leinestrand

 martin.leinestrand@gmail.com

 Helena Lindgren

 helena.lindgren@roslagenssparbank.se

  Mattias Löttiger

 mattias.lottiger@gmail.com

Sören Nilsson

 soren.nilsson@sec-sweden.se

 Jeanne d`Arc Norén

 jeannedarc.noren@outlook.com


Daniel Palm
 
daniel.palm.uppsala@gmail.com

 Håkan Petersson

 hp4uadvisoryab@outlook.com

  Christina Sand

 christina.sand@riksrevisionen.se

 Lars Sporrong

 lars.sporrong@gmail.com

Lennart Strand

 lelle_strand@hotmail.com

 Petter Söderblom

 petter.soderblom@gmail.com

 Mai Truong 

 mai.truong@astrazeneca.com

 Wei Wei

 wei.wei.jarmeus@gmail.com

 Valdis Vilemsons

 valdis.vilemsons@nordea.com

 Christian Zachrison

 christian.zachrison@gmail.com

 

 

 

 

Götaland

E-post för kontakt

 Viveca Bertelsen

 viveca.bertelsen@familjebostader.se

 Annika Brodén

 annika.broden1@gmail.com

 Izet Damjanovic

 izet.damjanovic@helsingborg.se

 Christian Hansen

 christian.hansen@nordea.se

 Pia Huhta

 pia.huhta@telia.com

 Marie Hult

 marie_hult@hotmail.com

 Carl-Johan Johansson

 carl-johan.johansson@eon.se

 Gabriella Karlsson

 gabriellasmacair@icloud.com

 Anette Lofjärd

 anette.lofjard@telia.com

 Carina Magnusson

 Magnusson_5@hotmail.com

Jolanta Seberbrink

 jolanta.seberbrink@vasttrafik.se

 Mia Stuhre

 mia.stuhre@gotland.se

 Torbjörn Tagesson

 torbjorn.tagesson@liu.se

 Fredrik Wallman

 fredrikwallman@hotmail.com

 Kenneth Wigrund

 wigrund@gmail.com

Ekonomi 

Civilekonomernas verksamhet finansieras av medlemmarnas avgifter. Under 2018 uppgick de totala intäkterna till 96 miljoner kronor. Verksamhetens kostnader fördelar sig på medlemstjänster (79%) som inkluderar förhandling, medlemsservice, inkomstförsäkringen och administration (21%).  

Förbundets investeringar begränsar sig till placeringar i värdepapper som utgör stöd vid exempelvis arbetskonflikt. Därutöver är förbundet delägare i inkomstförsäkringsbolaget (Saco Folksam Försäkrings AB) som tillhandahåller inkomstförsäkring till medlemmarna. Förbundet har även ett mindre ägande i Nyckeltalsinstitutet som gör olika mätningar inom arbetslivet.

Förvaltningen av förbundets värdepapper sker efter fastställda principer och risknivåer, vägledande är FN:s Global Compacts 10 principer. Vi undviker investeringar i företag vars huvudsakliga verksamhet är spel, tobak, produktion av alkohol för konsumtion samt pornografi. 

Kanslipersonalen har marknadsmässiga villkor. Löner och andra ersättningar redovisas i årsredovisningen. Förbundsdirektören har pensionsförmåner motsvarande gällande ITP-plan, liksom alla anställda på kansliet. Förbundsordföranden har 6 pbb i årlig ersättning och inga andra förmåner.