Värdegrund, vision
och åsikter

Civilekonomerna fokuserar på individens behov. Det är en ledstjärna i vår roll som förbund och intresseorganisation. Våra värderingar handlar om professionalismens betydelse för en positiv samhällsutveckling; arbetets värde som grund för välstånd och personlig utveckling samt en positiv inställning till ekonomisk tillväxt och internationalisering.

Värdegrund och vision

I Civilekonomernas värdegrund och vision ger förbundet sin syn på civilekonomers betydelse för en positiv samhällsutveckling och utvecklar visionen att varje individ har goda förutsättningar för ett rikt arbetsliv.

Etik

Civilekonomernas yrkesetiska riktlinjer ska öka insikten om etiska frågors betydelse i yrkeslivet och vara en vägledning i yrkesutövningen. Riktlinjerna tar upp civilekonomers yrkesroll, ställning på arbetsplatsen och relation till omvärlden.

Åsikter

Civilekonomernas syn på kompetensutveckling: sammanfattning av hur medlemmar och fackliga förtroendemän kan driva frågor om kompetensutveckling.

Civilekonomerna om olika former av belöningssystem i arbetslivet: förbundet ger sin syn på bonusar och andra rörliga lönedelar.

Ekonomi 

Civilekonomernas verksamhet finansieras av medlemmarnas avgifter. Under 2017 uppgick de totala intäkterna till 99 miljoner kronor. Verksamhetens kostnader fördelar sig på medlemstjänster (80%) som inkluderar förhandling, medlemsservice, inkomstförsäkringen och administration (20%).  

Förbundets investeringar begränsar sig till placeringar i värdepapper som utgör stöd vid exempelvis arbetskonflikt. Därutöver är förbundet delägare i inkomstförsäkringsbolaget (Saco Folksam Försäkrings AB) som tillhandahåller inkomstförsäkring till medlemmarna. Förbundet har även ett mindre ägande i Nyckeltalsinstitutet som gör olika mätningar inom arbetslivet.

Förvaltningen av förbundets värdepapper sker efter fastställda principer och risknivåer, vägledande är FN:s Global Compacts 10 principer. Vi undviker investeringar i företag vars huvudsakliga verksamhet är spel, tobak, produktion av alkohol för konsumtion samt pornografi. 

Kanslipersonalen har marknadsmässiga villkor. Löner och andra ersättningar redovisas i årsredovisningen. Förbundsdirektören har pensionsförmåner motsvarande gällande ITP-plan, liksom alla anställda på kansliet. Förbundsordföranden har 6 prisbasbelopp i årlig ersättning och inga andra förmåner.